"Carpetas" pretén ser una pàgina d'artista de difusió de contingut. Estructurada per projectes revisables i inacabats; en unes carpetes que s'aniran ampliant regularment amb material i aportacions sobre els projectes. Aquest no és un perfil professional d'acord amb els estàndars requerits, no conté cap currículum artístic, biografia, ni més informació sobre l'artista que el seu correu de contacte i la seva producció. Tot i que es presenta com un portfoli artístic, l'objectiu del blog es projecta en la lliure circulació de contigut cultural fruit de la pràctica artística. Tot el material té la llicència CC BY-NC-SA 4.0, per la qual es pot compartir i apropiarse'n de la mateixa forma el qual es presenta, sempre que es faci menció a l'autora i no s'utilitzi per a fins comercials.

Les carpetes s'ordenen per any de l'inici del projecte i contenen tot allò recollit i produït entorn a ell. També inclouen les notes de premsa, exposicions i altres col·laboracions que descriuen tot el procés realitzat.
"Carpetas" pretende ser una página de artista de difusión de contenido. Estructurada por proyectos revisables e inacabados; en unas carpetas que se irán ampliando regularmente con material y aportaciones sobre los proyectos. Este no es un perfil profesional acorde con los estándares requeridos, no contiene ningun currículum artístico, biografia, ni más información sobre la artista que su correo de contacto y su producción. Aunque se presenta como un portfolio artístico, el objetivo del blog se proyecta en la libre circulación de contenido cultural fruto de la práctica artística. Todo el material tiene la licencia CC BY-NC-SA 4.0, por la cual se puede compartir y apropiarse de la misma forma en la que se presenta, siempre que se haga mención a la autora y no se utilice para fines comerciales.

Las carpetas se ordenan por año de inicio del proyecto y contienen todo lo recogido y producido entorno a el. También incluyen las notas de prensa, exposiciones y otras colaboraciones que describen el proceso realizado.